• หลักสูตรการใช้งาน Google for Education วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  • การใช้งาน Google Drive File Stream วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สถานที่ ห้องประชุมผาเทิบ 
    ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร