บริการ Google For Education 

ชื่อผู้ใช้ (Username)

        สำหรับอาจาย์ประจำ บุคลากรและอาจารย์พิเศษ ให้เข้าใช้งานโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษต่อด้วยเครื่องหมาย (.) ต่อด้วยนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก และต่อด้วย @mukcc.ac.th ทั้งหมดพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น อาจารย์หรือบุคลากรชื่อ  "Surat  Singthong" ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งาน G Suite For Education คือ "surat.sin@mukcc.ac.th"

รหัสผ่าน (Password)

        ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก คือ "วันเดือนปีเกิด" โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง เช่น เกิดวันที่ 9 เดือนกันยายน 2549 รหัสผ่านจะเป็น 09092549

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=mukcc.ac.th&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

ข้อตกลงในการเข้าใช้งาน G Suite for Education  @mukcc.ac.th

 • สำหรับบุคลากรและอาจารย์ประจำ

  • บุคลากรและอาจารย์ประจำจะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • สำหรับอาจารย์พิเศษ

  • อาจารย์พิเศษสามารถสมัครขอใช้งาน G Suite for Education ได้ ที่นี่ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
   - แนบไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ที่สามารถมองเห็นข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน

แจ้งปัญหาการใช้งาน

 • กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หรือไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่งาน ICT
  สำนักอำนวยการ ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-2257745
 • E-mail : service@mukcc.ac.th