บริการ Google For Education สำหรับนักศึกษา

ชื่อผู้ใช้ (Username)

        - สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันให้เข้าใช้งานโดยใช้รหัสนักศึกษาและต่อด้วย @mukcc.ac.th   เช่น "6005012420001@mukcc.ac.th "

       - สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าให้เข้าใช้งานโดยให้เข้าใช้งานโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษต่อด้วยเครื่องหมาย (.) ต่อด้วยนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก และต่อด้วย @mukcc.ac.th ทั้งหมดพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Surat  Singthong" ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งาน G Suite For Education คือ "surat.sin@mukcc.ac.th"

รหัสผ่าน (Password)

        ให้ใส่รหัสผ่านของนักศึกษาศิษย์เก่า คือ " หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก " โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=mukcc.ac.th&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

ข้อตกลงในการเข้าใช้งาน G Suite for Education  @mukcc.ac.th

 • สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (กำลังศึกษา)

  • นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (รหัสนักศึกษา 61xxxxxxxxxxx) เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ
  • รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก คือ "วันเดือนปีเกิด" โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง เช่น เกิดวันที่ 9 เดือนกันยายน 2549 รหัสผ่านจะเป็น 09092549
 • สำหรับศิษย์เก่า

  • ศิษย์เก่าวิทยาลัยมุกดาหาร สามารถขอใช้งาน G Suite for Education ได้ ที่นี่ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
  • เอกสารแนบ คือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ที่สามารถมองเห็นข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน

แจ้งปัญหาการใช้งาน

 • กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หรือไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่งาน ICT
  สำนักอำนวยการ ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-2257745
 • เบอร์โทรศัพท์ 042-049749
 • E-mail : service@mukcc.ac.th